Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výroční členská schůze BDNěvská1 za r.2020

Přítomni :  dle prezenční listiny – seznamem členů BD zapojených do hlasování per-rollam

 

Program:

 

  1. Zpráva představenstva o činnosti družstva, schválení  účetní závěrky za rok 2020
  2. Plán oprav na rok 2021, návrh jeho financování

        a návrh rozpočtu

  1.  Zpráva kontrolní komise za r.2020 a volba nového  člena kontrolní   komise
  2.  Návrhy na usnesení

 

Úvodem se konstatuje, že všichni členové BDNěvská1 obdrželi veškeré dokumenty předložené a schválené představenstvem BDNěvská1 a jeho kontrolní komisí k projednání na výroční členské schůzi za rok 2020.

 

Vzhledem k tomu, že Výroční schůze BDNěvská1 probíhala  korespondenčně, nebyly návrhy na předsedu schůze a zapisovatele zahrnuty do návrhů Usnesení z této schůze.

 

Členská schůze Bytového družstva Něvská 1 schvaluje program výroční členské schůze16 hlasy pro, jeden se zdržel a jeden byl proti. Schůze je usnášeníschopná ke všem bodům programu.

 

 

Návrh usnesení k bodu 1 programu

 

Zpráva představenstva o činnosti sružstva , schválení roční závěrky za rok 2020

 

Výsledek hlasování :

Pro:   16 hlasů

Proti : 1 hlas

Zdržel se: 1 hlas

Usnesení bylo přijato 17 hlasy, což je 88,9%  zapojených do hlasování členů družstva

Zpráva za r.2020 je schválena

 

Návrh usnesení k bodu 2 programu

 

Plán oprav na rok 2021, návrh jeho financování a návrh rozpočtu

Výsledek hlasování :

Pro:   15 hlasů

Proti : 2 hlasy

Zdržel se: 1 hlas

            Usnesení bylo přijato 15 hlasy, což je 83,3 %  zapojených do hlasování členů družstva

             Plán oprav a návrh jeho financování je schválen

 

 

 

 

 

Návrh usnesení k bodu 3 programu

 

Volba nového člena kontrolní komise BDNěvská1 ing.Tomáše Faita

Výsledek hlasování :

Pro:   16 hlasů

Proti : 1 hlas

Zdržel se: 1 hlas

             Usnesení bylo přijato 16 hlasy, což je 88,9 %  zapojených do hlasování členů družstva

             ing.Tomáš Fait je schválen novým členem kontrolní komise BDNěvská1

 

 

Zpráva kontrolní komise za r.2020 neshledala závad a nedostatků a doporučila přijmout předkládané dokumenty k VČS. Členská schůze ji vzala na vědomí

 

Diskuse a závěr

K jediné připomínce bylo předáno písemné stanovisko vedení družstva.

 

Přílohy :     1. Pozvánka na VČS

                    2. Prezenční listina      

                    3. Zpráva za r.2020 včetně návrhu oprav a jejich financování  v r.2021

                    4. Zpráva kontrolní komise za r.2020

 

tvoří soubor, který obdržel každý člen BDNěvská1 pro své posouzení a hlasování.

 

 

Poděkování patří všem členům BDNěvská1 a spolubydlícím za odvedenou práci v r.2020 a dosavadní aktivitu v r.2021.

 

6.května 2021

 

 

zapsala :  Alena Klazarová

 

 

předseda BDNěvská1