Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výroční členská schůze BDNěvská1 za rok 2021

7. 4. 2022

Bytové družstvo Něvská 1

                      Zápis z výroční členské schůze konané
dne  31.března  2022                                     

Přítomni :  dle prezenční listiny

Místo konání :  společenská místnost BD v čp.582

Program:

  1. Zpráva představenstva o činnosti družstva, schválení  účetní závěrky za rok 2021
  2. Plán oprav na rok 2022, návrh jeho financování   a návrh rozpočtu
  3.  Zpráva kontrolní komise za r.2021 a volba nového  člena kontrolní   komise
  4.  Návrhy na usnesení

 

Zahájení, procedurální náležitosti

Schůzi zahájil v 18,30 hod. předseda představenstva ing. Jiří Mařík,CSc. Konstatoval, že dle prezenční listiny (viz příloha č.2) je přítomno 16 členů družstva, což je 88.89% všech členů družstva a schůze je  tedy podle čl. 21, Stanov družstva usnášeníschopná. Schůze byla řádně svolána Předsedajícím schůze byl zvolen ing. Mařík, který přednesl návrh představenstva na zvolení p. Klazarové zapisovatelkou schůze. Oba jmenovaní byli jednomyslně zvoleni. K programu schůze neobdrželo představenstvo družstva žádné připomínky

Návrh usnesení k bodu 1 programu

Zpráva představenstva o činnosti sružstva , schválení roční závěrky za rok 2021

Výsledek hlasování :

Pro:       16 hlasů        Proti :  0 hlas     Zdržel se:   0  hlas

Usnesení bylo přijato 16 hlasy, což je 88,89 % zapojených do hlasování členů družstva

Zpráva za r.2021 včetně roční závěrky je schválena

 

Návrh usnesení k bodu 2 programu

Plán oprav na rok 2022, návrh jeho financování a návrh rozpočtu

Výsledek hlasování :

Pro:       16 hlasů         Proti :  0  hlasy      Zdržel se:  0    hlas

            Usnesení bylo přijato 16 hlasy, což je 88,89.%  zapojených do hlasování členů družstva

Plán oprav a návrh jeho financování je schválen

 

Bod 3 programu Zpráva kontrolní komise a volba nového člena kontrolní komise

Zpráva kontrolní komise za r.2021 neshledala závad a nedostatků a doporučila přijmout předkládané dokumenty k VČS. Členská schůze ji vzala na vědomí

Volba nového člena kontrolní komise BDNěvská1 Karla Pikharta

Výsledek hlasování :

Pro:   15 hlasů            Proti :  0 hlas              Zdržel se:   1  hlas

             Usnesení bylo přijato 15  hlasy, což je 83,3%  zapojených do hlasování členů družstva

        

   Karel Pikhart je schválen novým členem kontrolní komise BDNěvská1

 

Diskuse a závěr

V  diskusi předseda BD upozornil na důležitou skutečnost, že pronajaté nebytové prostory mají být využívány tak, ajak je uvedeno ve smlouvě o jejich pronájmu. Dále uvedl, že čip umožňující vstup do domu  není přenositelný na třetí osobu.

Navrhl zaslat dopis vedení Městské části Čakovice s žádostí, aby provoz v ulici Něvská byl omezen na rezidenty bydlící v ulici  a službám, neboť s rostoucím počtem předškoláků, školáků a studentů se stal již nyní velmi silným a nepochybně se ještě zvýší po dostavbě 4 objektů ve stávajícím školním areálu. Současně bude vedení části požádáno o snížení intenzity využívání dětského hřiště, které užívají nejen děti ze sídliště, ale i celé školky. Hluk a prach z udusaného pozemku není dobrý pro okolní obyvatele domu ani vlastní děti.

Výsledek hlasování :    Pro : 16 hlasů           Proti:  0 hlas         Zdržel se:  0 hlas

 

Přílohy :     1. Pozvánka na VČS

                    2. Prezenční listina      

                    3. Zpráva za r.2021  včetně návrhu oprav a jejich financování  v r.2022

                    4. Zpráva kontrolní komise za r.2021

                  

Poděkování patří všem členům BDNěvská1 a spolubydlícím za odvedenou práci v r.2021 a dosavadní aktivitu v r.2022.  Speciální poděkování patří ing.Lubomíru Hejzlarovi za dlouholeté působení v pozici předsedy BDNěvská1 a jeho kontrolní komisi, který přenechal

členství své dceři.  On se nestěhuje a budeme se těšít na další spolupráci s ním.

 

31.března 2022

zapsala :  Alena Klazarová

 

ing.Jiří Mařík,CSc

předseda BDNěvská1