Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis - Výroční členská schůze za r.2017

Bytové družstvo Něvská 1

 

 
Zápis z výroční členské schůze konané dne 4.4.2018

 

 

Přítomni :  dle prezenční listiny

Místo .       společenská místnost BD v čp.582

Čas :           zahájení v 18,30hodin, ukončení ve 19,45 hodin

 

Program:

 

 1. Zahájení, procedurální záležitosti
 2. Zpráva představenstva o činnosti družstva, schválení  účetní závěrky za rok 2017
 3. Plán oprav na rok 2018, návrh jeho financování

     a návrh rozpočtu

 1. Zpráva kontrolní komise za r.2017
 2. Volby členů do představenstva a kontrolní komise BD Něvská 1
 3. Diskuze , závěr, usnesení

 

1. Zahájení, procedurální náležitosti

 

Schůzi zahájil v 18,30 hod. předseda představenstva ing. Jiří Mařík,CSc. Konstatoval, že dle prezenční listiny (viz příloha č. 2) je přítomno 16 členů družstva, což je v dané situaci 88,89%, všech členů družstva . Schůze je  tedy podle čl. 21, Stanov družstva usnášeníschopná, schůze byla řádně svolána Předsedajícím schůze byl zvolen Jiří Kabíček, který přednesl návrh představenstva na zvolení p. Klazarové zapisovatelkou schůze. Oba jmenovaní byli jednomyslně zvoleni.

 

 

2 a 3. Zpráva představenstva o činnosti družstva, schválení účetní závěrky za

rok 2017, návrh rozpočtu a plán oprav na rok 2018

 

Zprávu představenstva o činnosti družstva v roce 2017 a o výsledku účetní závěrky za rok 2017 přednesl předseda představenstva ing. Mařík,CSc. Následně přednesl i zprávu spojenou s rozpočtem pro r.2018 včetně konkrétního návrhu plánu oprav. Zpráva je v příloze č. 3 tohoto zápisu a každý člen družstva ji obdrží cestou emailu, pokud toto spojení nemá, tak osobně.

 

 

4. Zpráva kontrolní komise

 

Zprávu kontrolní komise za rok 2017 přednesl předseda kontrolní komise BDNěvská1 ing.Hejzlar. Zpráva je v příloze č. 4 tohoto zápisu. konstatuje splnění programu a doporučuje přijmout předloženou Zprávu představenstva o činnosti družstva i účetní závěrku. Po přečtení této zprávy dal předsedající hlasovat o navržených usneseních ke zprávě představenstva dle bodu 2 a 3. programu:

 

 • Členská schůze Bytového družstva Něvská 1 schvaluje zprávu představenstva o činnosti družstva a účetní závěrku za rok 2017.

Výsledek hlasování :

Pro:    16 hlasů

Proti:   0  hlasů

Zdržel se:  0 hlasů

Usnesení bylo přijato 16 hlasy, což je 100% přítomných členů družstva

 

 • Členská schůze Bytového družstva Něvská 1 schvaluje návrh rozpočtu a plánu oprav pro rok 2018

Výsledek hlasování :

Pro:   16 hlasů

Proti : 0 hlasů

Zdržel se:  0 hlasů

           Usnesení bylo přijato 16 hlasy, což je 100 % přítomných členů družstva

 

 

5.   Volby do představenstva a kontrolní komise BD Něvská1

 

VČS za r.2017 je současně schůzí volební. Příprava tohoto bodu a hlavně jeho naplnění ukázala plně, v jak složité personální situaci se naše BD nachází. Komplikaci způsobuje především skutečnost, že v r.2017 byly 4 byty trvale přepronajaty a po skutečných uživatelích těchto bytů je problematické chtít plnění závěrů VČS pro další období. Za daných okolností musím poděkovat všem, kteří se do práce pro splnění Programu BD zapojili a zapojují.  Budeme se muset zabývat myšlenkou, jak řešit výpadek 3-4 bytů. který bude pokračovat, neboť nic nebrání tomu, aby členové družstva, kteří pronajali svěřený byt pro družstvo nepracovali buď přímo a nebo např. formou zmocnění svého podnájemníka k práci pro BD.

Pro příští volební období již nemůžeme počítat s prací v představenstvu s paní Alenou Klazarovou. Je to škoda, pracovala spolehlivě a odvedla velký kus poctivé práce a zasluhuje si poděkování všech. Velkou pomocí je angažování ing.Hejzlara včele kontrolní komise a nejen v ní, ale i s konkrétní další pomocí jak se sledováním cash flow, tak různou statistikou a výkazy, které nás včas upozorňují na změny, které se vytvářejí a my můžeme předcházet problémům. Jiří Kabíček se v celém funkčním období velmi dobře zhostil úkolů, které měl ve své gesci – především pak aktivitami v plnění plánu rekonstrukcí a oprav. Ke zdárnému plnění našich programů přispěli nejen členové kontrolní komise, tak všichni, co se zapojili do konkrétních akcí, kterých bylo v uplynulém volebním období několik. Ušetřili jsme a prokázalo se, že umíme zabrat.

Zvláštní poděkování patří Pavlovi Kejdanovi , že vyhověl naší potřebě a zajistil některé akce sám. Za  dobrou údržbu zeleně Karlu Pikhartovi i Luboši Hejzlarovi.

 

Bylo by chybou, kdybych se nepodělil i o poznatek, který mne poněkud překvapil a objevil se v několika diskusích s našimi členy. Otázky  - snad ty byty  někomu patří a ten by se měl postarat , nebo toto je můj byt a nikdo nemá co mluvit do toho co si zde dělám.

Nebudu to rozvádět a jen připomenu    -   byty jsou nás všech a pokud si tento majetek neuhlídáme, neošetříme a nebudeme udržovat, všichni ztratíme. Doporučuji všem si občas zalistovat ve Společenské smlouvě našeho bytového družstva a připomenout si, k čemu jsme se jeden druhému zavázali. 

Znovu připomenu , že není nejlepším řešením předat vedení družstva externímu subjektu, který jej nepochybně za pro něj zajímavý obnos zvládne, avšak požaduje mít k disposici 2 osoby – členy družstva k disposici k zabezpečování podkaldů a plnění úkolů.

Díky obětavosti členů představenstva a kontrolní komise se v minulých letech zvládla, díky kvalitně provedenými výběrovými řízeními , řada rekonstrukcí a oprav ekonomicky velmi efektivně a pro každého člena to znamenalo nemalou úsporu jeho fin.prostředků.

Členství v družstvu k 31.3.2018 uikončila paní Pavlíková a novou členkou se stala ing.Naděžda Domanjová, kterou tímto vítáme v našich řadách .

 

Pro další funkční období vedení družstva navrhlo  - do představenstva  členy  ing.Mařík, Kabíček, Dvořák   a do kontrolní komise   ing. Hejzlar, Vlahovič, Svatoš.  Protikandidáti navrženi nebyli a byl souhlas s hlasováním naráz o všech navrhovaných.

 

 

 • Členská schůze Bytového družstva Něvská 1 schvaluje pro nové funkční období výše uvedené kandidáty

Výsledek hlasování :

Pro:   15 hlasů

Proti : 0 hlasů

Zdržel se:  1 hlas

            Usnesení bylo přijato 15 hlasy, což je 93,7 % přítomných členů družstva

 

 

 

 

6. Diskuze a závěr

 

V rámci tohoto bodu jsou shrnuty závěry diskusí řešené v průběhu schůze a při diskusi :

 

 • každý člen BDNěvská1 obdržel vyúčtování služeb a tepla za r.2017
 • členové družstva jsou žádáni, aby v případě dlouhodobého pobytu další osoby v jejich bytě nebo naopak úbytku tento stav hlásili představenstvu družstva
 • žádáme pronajímatelé bytů aby formou Plné moci umožňili své zastupování v pozici člena

      družstva v rozsahu, který si musí dobře uvážit ( je to cesta jak posílit organizační zázemí

       BDNěvská1)

 

 

Přílohy:

            č. 1  Pozvánka na výroční členskou schůzi

            č. 2  Prezenční listina výroční členské schůze

č. 3 Zpráva představenstva o činnosti družstva, výsledků účetní závěrky za rok 2017   a návrh rozpočtu na rok 2018  

č. 4  Zpráva kontrolní komise