Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výroční členská schůze BDNěvská1 za r.2019

17. 3. 2021

Bytové družstvo Něvská 1

 

 
Zápis z výroční členské schůze konané dne 30.9.2020

                               korespondenčně

 

Přítomni :  dle prezenční listiny – seznamem členů BD zapojených do hlasování per-rollam

 

Program:

  1. Zahájení, procedurální záležitosti
  2. Zpráva představenstva o činnosti družstva, schválení  účetní závěrky za rok 2019
  3. Plán oprav na rok 2020, návrh jeho financování   a návrh rozpočtu
  4. Zpráva kontrolní komise za r.2019
  5. Činnost družstva v době pandemie
  6. Diskuze , závěr, usnesení

 

1. Zahájení, procedurální náležitosti

Vzhledem k tomu, že Výroční schůze BDNěvvská1 probíhal korespondenčně, byly návrhy na předsedu schůze a zapisovatele zahrnuty do návrhů Usnesení z této schůze. Členové BD se k nim vyjádřili následovně :

 

Návrh usnesení k bodu 1 programu

 

Členská schůze Bytového družstva Něvská 1 schvaluje jako předsedajícího

výroční schůze  Romana Vlahoviče

Výsledek hlasování :

Pro:   16 hlasů

Proti : 0 hlasů

Zdržel se: 2 hlasy

Usnesení bylo přijato 17 hlasy, což je 88,9%  zapojených do hlasování členů družstva

 

Členská schůze Bytového družstva Něvská 1 schvaluje zapisovatelem schůze

paní Alenu Klazarovou

 

Výsledek hlasování :

Pro:   16 hlasů

Proti : 0 hlasů

Zdržel se: 2 hlasy

            Usnesení bylo přijato 17 hlasy, což je 88,9 %  zapojených do hlasování členů družstva

 

 

2 a 3. Zpráva představenstva o činnosti družstva, schválení účetní závěrky za

rok 2019, návrh rozpočtu a plán oprav na rok 2020

 

Zpráva představenstva o činnosti družstva v roce 2019 a o výsledku účetní závěrky za rok 2019 byla rozeslána všem členům družstva k posouzení a připomínkám. Vedení družstva reagovalo na dotazy ke zprávě a odstranilo nepřesnou informaci týkající se platby daně z příjmu, která byla tabulkově uvedena ve výši nula a v textu 3000 Kč. Družstvu nevznikla v r.2019 daňová povinnost. Představenstvo družstva doporučilo  členům BDNěvská1 přijmout jak Zprávu za r.019, tak účetní závěrku a plán oprav pro rok 2020.

 

 

4. Zpráva kontrolní komise

 

Zpráva kontrolní komise za rok 2019 byla rozeslána všem členům BD .

Kontrolní komise konstatuje, že plán oprav a financování na rok 2019 byl plněn tak, jak je po uvedených změnách uvedeno ve Zprávě představenstva o činnosti družstva v roce 2019 a výsledků účetní závěrky a proto doporučuje výroční členské schůzi tyto dokumenty přijmout a současně doporučuje výroční členské schůzi schválit jmenování p. Aleny Klazarové do funkce člena kontrolní komise.  Připomínkováno rozdílné číslo zůstatku na pokladně BD k 31.12.2019 oproti zprávě. Chyba byla v nezahrnutí jedné platby a nepředání této informace

pro kontrol.komisi. Správný stav pokladny je ve Zprávě k VČS.

 

Po přečtení této zprávy dal předsedající hlasovat o navržených usneseních ke zprávě představenstva dle bodu 2 a 3. programu:

 

  • Členská schůze Bytového družstva Něvská 1 schvaluje zprávu představenstva o činnosti družstva a účetní závěrku za rok 2019.

Výsledek hlasování :

Pro:   16 hlasů

Proti : 1 hlas

Zdržel se: 1 hlas

 bylo přijato 16 hlasy, což je 88,9% zapojených do hlasování členů družstva

 

  • Členská schůze Bytového družstva Něvská 1 schvaluje návrh rozpočtu a plánu oprav pro rok 2020

Výsledek hlasování :

Pro:   17 hlasů

Proti : 0 hlasů

Zdržel se: 1 hlas

            Usnesení bylo přijato 17 hlasy, což je 94,4 %  zapojených do hlasování členů družstva

 

Členská schůze Bytového družstva Něvská 1 bere na vědomí Zprávu kontrolní komise družstva za r.2019

 

Výsledek hlasování :

Pro:   17 hlasů

Proti : 0 hlasů

Zdržel se: 1 hlas

            Usnesení bylo přijato 17 hlasy, což je 94,4 % zapojených do hlasování členů družstva

 

Členská schůze Bytového družstva Něvská 1 bere na vědomí Zprávu o činnosti družstva v době pandemie – březen- září 2020 uvedenou pod bodem 5 programu schůze

 

Výsledek hlasování :

Pro:   16 hlasů

Proti : 0 hlasů

Zdržel se: 2 hlasy

            Usnesení bylo přijato 16 hlasy, což je 88,9 % zapojených do hlasování členů družstva

 

Diskuse a závěr

Připomínky a diskuse se odehrály pouze korespondenční formou. Nejasnosti byly vysvětleny a drobné nedostatky odstraněny a jsou promítnuty do konečné podoby Zprávy za r.2019.

 

Přílohy :     1. Pozvánka na VČS

                    2. Prezenční listina      

                    3. Zpráva za r.2019 včetně návrhu oprav v r.2020

                    4. Zpráva kontrolní komise za r.2019

                    5. Činnost družstva v době pandemie

 

Záležitost Požární komise BDNěvská1 bude projednána na představenstvu družstva s p.Holerem v měsíci říjnu 2020.

 

Poděkování patří všem členům BDNěvská1 a spolubydlícím za odvedenou práci v r.2019 a dosavadní aktivitu v r.2020.

 

 

 

zapsala :  Alena Klazarová

 

 

Zpráva kontrolní komise za rok 2019

 

Kontrolní komise bytového družstva pracovala do 30.9.2019 ve složení ing. Hejzlar, p. Svatoš a p. Vlahovič. Od 1.10.2019 byl p.Vlahovič zvolen do  představenstva družstva a za novou členku kontrolní komise byla jmenována  p. Alena Klazarová.

 

V průběhu roku se členové komise již tradičně účastnili společných zasedání s představenstvem družstva a měli tak možnost aktivně se podílet na přípravě rozpočtu a plánu oprav na rok 2019 a v průběhu roku kontrolovat stav plnění těchto členskou schůzí schválených dokumentů.

Hlavní úkol z plánu oprav – rekonstrukce chodníku před domem do ulice Něvská, byl v průběhu 1. pololetí realizován, a to ve velmi dobré kvalitě a s nižšími než plánovanými náklady.

Jak již je ve zprávě představenstva konstatováno s ohledem na pozitivní výsledek monitoringu kanalizace bylo od plánované opravy upuštěno.

 

Podle doporučení kontrolní komise byl loňskou výroční členskou schůzí formou usnesení schválen postup rozhodování o dodatečných nebo mimořádných nákladech, které překračují rozpočet družstva.

Kontrolní komise kladně hodnotí i využití hlasování per rollam v případě schválení mimořádné akce výměny vodovodních stoupaček.

 

Po ukončení roku 2019 byla provedena kontrola evidence hotovostních příjmů a výdajů zapsaných za období od 1.1.do 31.12.2019 v Pokladní knize Bytového družstva. V roce 2019 bylo uskutečněno a zaznamenáno  v pokladní knize 19 výdajů a  3 položky příjmů. Počáteční stav hotovostní pokladny k 1.1.2019 činil 955 Kč a konečný stav k 31.12.2019 byl 10 033 Kč.

Při této kontrole nebyly zjištěny žádné závady.

 

Po celý rok  byla prováděna měsíční kontrola plateb nájemného za byty i nebytové prostory. Po celý rok byly tyto platby v plné výši uhrazeny, i když opět ne vždy ve stanovených termínech (do 15. v měsíci). Členové kontrolní komise měli k dispozici pravidelné měsíční výsledky plnění plánu cash flow a spotřeby a nákladů na rozhodující položky služeb (teplo a voda).

 

 V předané závěrečné účetní dokumentaci nebyly rovněž zjištěny závažné nedostatky.

 

 

 

 

Kontrolní komise konstatuje, že plán oprav a financování na rok 2019 byl plněn tak, jak je po uvedených změnách uvedeno ve Zprávě představenstva o činnosti družstva v roce 2019 a výsledků účetní závěrky a proto doporučuje výroční členské schůzi tyto dokumenty přijmout a současně doporučuje výroční členské schůzi schválit jmenování p. Aleny Klazarové do funkce člena kontrolní komise.

 

 

 

 Praha Čakovice, 4.3.2020

 

 

 

 

Ing. Lubomír Hejzlar                        Jiří Svatoš                             Alena Klazarová