Jdi na obsah Jdi na menu
 


Domovní řád

Bytové družstvo Něvská 1

 

                          DOMOVNÍ  ŘÁD

 

Bytové družstvo Něvská 1 stanovuje dnem 26.3.2015 tato pravidla pro užívání a udržování

 

                                   domu Něvská č.p. 582, 583 a 584.

 

a nahrazuje tak dosavadní domovní řád z 1.9.1999.

 

         čl. 1

Úvodní ustanovení

Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání domu, bytů, nebytových prostorů a společných částí domu bytového družstva, přičemž základní úprava vzájemných práv a povinností mezi družstvem a jeho členem je v této oblasti stanovena zákonem o obchodních společnostech a družstvech (zákon č.90/2012 Sb.), stanovami družstva a občanským zákoníkem (zákon č.89/2012 Sb.)“

 

čl. 2

   Základní pojmy

1. „Bytem se rozumí místnost nebo soubor místností, které jsou částí domu, tvoří obytný prostor a jsou určeny a užívány k účelu bydlení

2. Nebytové prostory jsou jednotlivé místnosti nebo soubory místností, které jsou určeny k jiným účelům než k bydlení (např. k podnikatelské činnosti, společenské, zájmové činnosti). Nebytovými prostory není příslušenství bytu.

3. Příslušenstvím k bytu jsou vedlejší místnosti i prostory určené k tomu, aby byly s bytem používány (např. sklepní prostor).

4. Společnými částmi domu jsou části domu určené pro společné užívání, zejména střecha, hlavní svislé a vodorovné  konstrukce, okna,vchody, schodiště, chodby, kotelny, komíny, rozvody medií, kanalizace,  společné antény.

 

čl. 3

Práva a povinnosti z nájmu bytu

1.  Nájemní smlouvu s nájemcem bytu uzavírá představenstvo družstva.

2. Bytové družstvo zajišťuje spolu s výkonem samosprávy plný a nerušený výkon práv člena bytového družstva -nájemce při užívání bytu a to v souladu se stanovami družstva.

3. Bytové družstvo je oprávněno po předchozím oznámení nájemci vstoupit do bytu či nebytového prostoru za účelem zjištění technického stavu bytu (nebytového prostoru) a provedení odečtu, kontroly příp. výměny měřidel tepla, teplé a studené vody. Ve výjimečných případech (havárie, ohrožení života a zdraví osob, bezprostředně hrozící škoda na majetku) bude zajištěno zpřístupnění bytu policií i bez souhlasu nájemce. O tomto zásahu vyrozumí družstvo neprodleně nájemce a pořídí o zásahu písemný protokol.

4. V případě předcházení násilného otevření bytu nebo nebytového prostoru z důvodu havárie apod. doporučuje se v případě déle trvající nepřítomnosti nájemce oznámit družstvu místo pobytu nebo adresu a telefon osoby zplnomocněné ke zpřístupnění bytu.

5. Nájemci bytů a nebytových prostor jsou povinni při výkonu svých práv dbát, aby v domě bylo vytvořeno prostředí zajišťující ostatním nájemcům výkon jejich práv. Výkon práv a povinností vyplývajících z nájemního vztahu nesmí bez právního důvodu zasahovat do práv a oprávněných zájmů jiných osob a nesmí být v rozporu s dobrými mravy.  

6. Při ukončení nájmu nebytového prostoru je nájemce povinen odevzdat jej družstvu ve stavu, v jakém jej převzal, s přihlédnutím k běžnému opotřebení. O předání  bude sepsán zápis a. u zjištěných závad bude uveden způsob a termín jejich odstranění, včetně úhrady nákladů.

7. Nájemci bytů jsou povinni nahlásit předem vedení bytového družstva zásahy v bytech, které hodlají realizovat, a nechat si je odsouhlasit ( bourání příček, změny v rozvodech medií apod). a u vstupních bytových dveří dodržovat jednotnou barvu předepsanou družstvem.

 

                                                          

                                                                       čl. 4

                        Užívání společných částí (prostorů a zařízení) domu

  1. Společnými prostorami a zařízením domu se rozumí takové prostory, které nejsou předmětem nájemních smluv o užívání bytů. Způsob využití těchto prostor stanoví družstvo.
  2.  Společné  části  domu  se užívají  jen  k účelům  odpovídajícím  jejich  povaze  a určeny tak, aby nedocházelo k omezování práv ostatních nájemců v domě. Umísťování jakýchkoliv předmětů, nepatřících k vybavení domu, není ve společných prostorách dovoleno. Výjimky mohou být povoleny se souhlasem družstva.

3. Nájemci jsou povinni zejména:

- zajistit, aby ke komínovým dvířkům, k místům hlavních uzávěrů vody, k rozvodným skříním elektrické instalace, k čistícím vstupům kanalizace a jiným podobným zařízením, pokud jsou umístěny ve společných prostorách byl v kteroukoliv dobu zajištěn volný přístup.

- osoba, která chce hlavní uzávěry zavřít musí předem zajistit, aby jejich uzavření a opětovné otevření bylo jednotlivým domácnostem včas oznámeno.

- neskladovat na půdách  jakékoliv předměty, rozdělovat půdu přepážkami, kouřit a používat otevřený oheň.

- v době mrazů uzavírat  půdní a sklepní okénka, okna na chodbách.

- ve sklepech  dodržovat požární , bezpečnostní a hygienické předpisy. Je zakázáno pracovat s otevřeným ohněm.

- zabezpečit, aby věci uložené ve sklepech nebyly zdrojem šíření hmyzu a hlodavců.

- zajistit , aby nebyly v domě ukládány látky snadno vznětlivé, jinak nebezpečné a pokud ano, tak v minimálním množství a obalech garantujících bezpečné uložení- nahlásit bez odkladu vedení družstva mimořádné události k nimž došlo

-nájemci bytů a osoby, které s nimi žijí ve společné domácnosti a nájemci nebytových prostor jsou povinni chovat se tak, aby neobtěžovali nadměrným hlukem a zápachem své okolí.

                                                                       čl. 5

                                                   Zamykání domu

1. Zajistit důsledné zamykání vchodových dveří do domu po celý den, stejně tak dveří do sklepních prostor a půdy.  

2. Klíče od společných prostorů a zařízení domu včetně těch prostorů, kde je umístěn hlavní uzávěry vody apod. jsou podle rozhodnutí výboru domovní samosprávy uloženy na určeném místě.

3. Nájemci jsou povinni zamezit možnosti zneužití klíčů nepovolanými osobami (např. při změně podnájemníků).

4. V případě mimořádných událostí je možné využít reservní klíče vchodových dveří umístěné v prosklených krabičkách u hlavních dveří a dveří u půdy. Jejich použití je zapotřebí nahlásit bez odkladu vedení družstva

 

čl. 6

                                       Zajištění pořádku a čistoty v domě

1. Pořádek a čistotu ve společných prostorech, stejně jako pořádek a čistotu na pozemcích k domu náležejících zajišťují nájemníci a podnájemníci vlastními silami.

2. Nájemce a osoby s ním společně bydlící jsou povinny udržovat v domě pořádek a čistotu, Úklid budou provádět sami nájemci bytů, tito jsou povinni podílet se na úklidu společných prostor v domě, zametání a mytí schodů , chodeb,  udržování čistoty ve sklepě a v okolí domu, mytí schodišťových oken, zábradlí, osvětlovacích zařízení, vchodových dveří a odklízení sněhu z chodníků přilehlých k domu v zimním období a sypání těchto ploch  při námraze dle potřeby.

3. Vyklepávat koberce, rohožky a pod je možno pouze na místech k tomu určených.

 

čl. 7

                                                 Držení domácích zvířat

1. Nájemce bytu nese plnou odpovědnost za domácí zvířata, která jsou v bytě držena (psi, kočky, morčata apod.). Je současně povinen dbát , aby nedocházelo k rušení užívacího práva ostatních obyvatel domů a byla dodržována čistota v domě.

2. Písemného souhlasu družstva je třeba k držení většího množství domácích zvířat.

 

čl. 8

Vyvěšování a vykládání věcí

1. Nájemci bytu nesmí bez písemného souhlasu družstva umísťovat na vnější konstrukce např. balkonů, lodžií a oken, na fasádu, střechu a anténní stožár jakékoliv zařízení a předměty.

2. Květiny v oknech, na balkonech apod. musí být zabezpečeny proti pádu. Při zalévání je třeba dbát na to, aby voda nestékala a nesmáčela zdi.

3. Pro stavbu a instalaci venkovních rozhlasových a televizních antén a jejich svodů je třeba předchozího souhlasu družstva. Stavební řád může nařídit přeložení nebo úpravu antén, které ohrožují stavební stav nemovitosti nebo bezpečnosti okolí anebo ruší jeho vzhled.

čl. 9

      Klid v domě

1. Nájemci jsou povinni užívat byt v souladu s dobrými mravy tak, aby neobtěžovali ostatní nájemce nadměrným hlukem

2. Noční klid je stanoven zákonem č. 258/2000 Sb. v době od 22,00 hod. do 06,00 hod. násl. dne, ve dnech pracovního klidu od 22,hod. do 08,00 hod. 

3. Klid v domě jsou povinni dodržovat i nájemci nebytových prostor.

 

          čl.  10

Závěrečná ustanovení

1. Domovním řádem nejsou dotčena práva a povinnosti členů bytového družstva, jejich rodinných příslušníků a nájemců nebytových prostor, vyplývající z jiných právních předpisů, Stanov bytového družstva , nájemních smluv a Usnesení členských schůzí družstva .

2. Domovní řád byl schválen členskou schůzí Bytového družstva Něvská 1

                                                    dne 26.března 2015

a potvrzen představenstvem družstva, účinnosti nabyl dne 26.března 2015