Jdi na obsah Jdi na menu
 


Stanovy BD Něvská 1

stanovy

BYTOVÉHO DRUŽSTVA nĚVSKÁ 1

 

 

 

 

 

Část I.

Základní ustanovení

 

 

Článek 1

Firma a sídlo

 

 

 1. Firma:                   Bytové družstvo Něvská 1

 

 1. Sídlo firmy:           Něvská 583, 196 00 Praha  - Čakovice

IČ: 25678752

 

                                              

Článek 2

Právní postavení a předmět činnosti

 

 1. Bytové družstvo, které přijalo tyto stanovy, podléhá zákonu o obchodních společnostech a družstvech (zákon č. 90/2012 Sb - dále jen „zákon“).

 

 1. Bytové družstvo je právnickou osobou, v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost vyplývající z těchto vztahů. Za porušení svých závazků    odpovídá celým svým majetkem. Členové neručí za závazky bytového družstva, nestanoví-li zákon pro některé případy jinak

 

 1. Bytové družstvo Něvská 1 bylo založeno ustavující schůzí dne 23.2.1998 a vzniklo zápisem do obchodního rejstříku dne 3.7.1998 a je společenstvím neuzavřeného počtu osob, které jsou oprávněnými nájemci bytů v domě Něvská čp. 582, 583 a 584 v Praze – Čakovicích. Bytové družstvo bylo založeno za účelem odkoupení uvedeného domu s příslušnými pozemky a dalšího hospodaření s tímto bytovým i nebytovým fondem s cílem uspokojování bytových potřeb svých členů.

 

 1. Předmětem činnosti bytového družstva  je zajišťování bytových potřeb svých členů, a to především:
 1. zabezpečení služeb spojených s bydlením a užíváním domu, správě společných částí domu a nebytových prostor
 2. zajišťování, popřípadě provádění správy, údržby, oprav, rekonstrukcí a modernizací domu
 3. uzavírání smluv o nájmu nebo pronájmu družstevních bytů a nebytových prostor, popř. jiných smluv souvisejících s užíváním bytů a s provozem a správou domu

 

Článek 3

Základní kapitál

 

 1. Základní kapitál bytového družstva činí 54.000,- Kč, a je tvořen souhrnem základních členských vkladů všech členů bytového družstva.

 

Část II.
členství V DRUŽSTVU

 

Ćlánek 4

Vznik členství

 1. Členství v bytovém družstvu je založeno na principu dobrovolnosti a rovnosti všech členů. Členem družstva se může stát fyzická osoba s trvalým pobytem na území ČR, která má nebo na základě dohody získá nájemní vztah k bytu v objektu, k němuž družstvo vykonává právo vlastníka. Tyto stanovy vylučují členství právnické osoby.

 

 1. Za trvání bytového družstva vzniká členství, jsou-li  splněny podmínky vzniku členství podle zákona a stanov, těmito způsoby:
 1. přijetím za člena na základě písemné přihlášky
 2. převodem družstevního podílu na jinou osobu
 3. přechodem družstevního podílu na jinou osobu
 4. jiným zákonem stanoveným způsobem

 

 1. Společné členství manželů vzniká, jestliže je družstevní podíl součástí společného jmění manželů.

 

 1. Členství v družstvu vzniká na dobu neurčitou

 

Ćlánek 5

Přijetí za člena družstva

 

 

 1. Nového člena lze přijmout na základě písemné přihlášky a po splnění těchto podmínek:
 1. Souhlas s přijetím schválený členskou schůzí
 2. Splacení základního členského vkladu současně s podáním přihlášky do družstva. V případě nepřijetí uchazeče za člena je mu základní členský vklad vrácen do 30 dnů po rozhodnutí členské schůze o nepřijetí
 3. Závazek ke splacení dalšího členského vkladu ve výši dle čl.17 odst.5) a dalších (ke dni podání přihlášky platných) členských vkladů dle čl.17 odst.6) do 14 kalendářních dnů po souhlasu s přijetím  schváleného členskou schůzí.  Formu  a náležitosti závazku stanoví představenstvo družstva
 4. Písemným souhlasem člena se stanovami družstva

     

 1. Písemná přihláška za člena družstva se podává dvojmo a obsahuje  název firmy bytového družstva, jméno a bydliště uchazeče o členství a vymezení družstevního podílu

 

 1. Členská schůze rozhodne o přijetí za člena na základě podané písemné přihlášky zpravidla na své nejbližší schůzi.

 

 1. Schválením  přihlášky za člena družstva členskou schůzí a splněním závazku dle čl.5 odst.1)c vznikne nově přijatému členu právo k uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu.

 

 

Článek 6

Převod družstevního podílu

 

 1. Převoditelnost družstevního podílu člena bytového družstva nelze omezit ani vyloučit, pokud má být nabyvatelem osoba, která splňuje podmínky stanov pro přijetí za člena bytového družstva. Převod se uskutečňuje smlouvou o převodu družstevního podílu.

 

 1. Převodce družstevního podílu ručí za dluhy, které jsou s družstevním podílem spojeny. Jde zejména o pohledávky za dlužné nájemné, nedoplatky za služby spojené s užíváním bytu, náhrady způsobené škody, nedoplatky na členském vkladu apod. Nabyvatel je povinen sjednat s bytovým družstvem nejpozději do 30ti dnů po dni nabytí právních účinků převodu družstevního podílu dohodu, v níž bude dojednán způsob a lhůty splacení dluhů, resp. splnění povinností ze smlouvy o dalším členském vkladu splatných do dne nabytí členství nabyvatelem. Nebude-li taková dohoda včas sjednána z důvodů na straně nabyvatele, považuje se to za důvod pro vyloučení člena z bytového družstva.

 

 1. Převodem družstevního podílu, s nímž byl spojen nájem bytu nebo právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu dochází k převodu práva na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu včetně všech práv a povinností s tím spojených, a to včetně všech dluhů převodce vůči bytovému družstvu a dluhů bytového družstva vůči převodci. 

 

 1. Právní účinky převodu družstevního podílu vůči bytovému družstvu nastávají a nabyvatel družstevního podílu se stává členem bytového družstva dnem, kdy byla bytovému družstva doručena účinná smlouva o převodu družstevního podílu, nebo pozdějším dnem určeným v této smlouvě. Stejné právní účinky nastanou, je-li místo samotné smlouvy o převodu družstevního podílu doručeno bytovému družstvu písemné prohlášení převodce a nabyvatele o uzavření smlouvy o převodu družstevního podílu. Listiny musí být opatřeny ověřenými podpisy.

 

Článek 7

Přechod družstevního podílu

 

 1. Zemře-li nájemce družstevního bytu a nejde-li o byt ve společném nájmu manželů, přechází smrtí nájemce jeho členství v bytovém družstvu a nájem družstevního bytu  na toho dědice, kterému připadl družstevní podíl, včetně práv a povinností s tím spojených.

 

 1. Dnem, kdy nastanou právní účinky přechodu družstevního podílu, zanikne členství dosavadního člena a vznikne členství nabyvatele v bytovém družstvu

 

Článek 8

Způsoby zániku členství

 

 1. Členství v družstvu zaniká :
 1. dohodou
 2. vystoupením člena
 3. vyloučením člena
 4. převodem družstevního podílu
 5. přechodem družstevního podílu
 6. smrtí člena družstva
 7. prohlášením konkurzu na majetek člena
 8. zamítnutím insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku člena
 1. doručením vyrozumění  o neúspěšně vykonané dražbě v řízení o výkonu rozhodnutí nebo v exekuci
 1. zánikem družstva bez právního nástupce

 

 1. Společné členství manželů zaniká a mění se na výlučné:
 1. vypořádáním společného jmění manželů
 2. marným uplynutím lhůty pro jeho vypořádání podle občanského zákoníku
 3. rozhodnutím soudu
 4. písemnou dohodou rozvedených manželů
 5. smrtí jednoho z manželů
 6. vyloučením jednoho z manželů z družstva z důvodů spočívajících výhradně na straně tohoto manžela

 

 1. Záník společného členství manželů  z důvodů uvedených v článku 8, odstavce 2 písmena a) až e) musí být neprodleně oznámen představenstvu spolu s přiložením kopií příslušných dokumentů

 

 1. Zánikem členství v bytovém družstvu zaniká také právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu. Zánikem členství zaniká právo bytového družstva na splnění vkladové povinnosti, právo na úroky z prodlení tím není dotčeno. To neplatí při převodu nebo přechodu družstevního podílu.

 

 

Článek 9

Vystoupení člena

 

 1. Oznámení o vystoupení člena z družstva musí mít písemnou formu a musí být opatřeno ověřeným podpisem člena. Výpovědní lhůta činí 3 měsíce a začíná prvním dnem měsíce následujícího po doručení oznámení o vystoupení z družstva. Oznámení lze odvolat jen písemně a se souhlasem družstva.

 

 1. Vystupuje-li člen z družstva proto, že nesouhlasí se změnou stanov a na členské schůzi pro tuto změnu nehlasoval
 1. změna stanov není pro vystupujícího člena účinná a vztah mezi členem a družstvem se řídí dosavadními stanovami
 2. uvede důvod vystoupení v oznámení o vystoupení, jinak se nejedná o vystoupení z důvodu nesouhlasu se změnou stanov
 3. doručí oznámení o vystoupení družstvu ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy bylo usnesení o změně stanov přijato, jinak se k právu člena vystoupit z družstva z důvodu nesouhlasu se změnou stanov nepřihlíží
 4. členství vystupujícího člena zaniká uplynutím kalendářního měsíce, v němž bylo oznámení o vystoupení doručeno družstvu

 

Článek 10

 Vyloučení člena

 

 1. Člen může být vyloučen, jestliže :
 1. opětovně a přes písemnou výstrahu porušuje povinnosti uvedené v zákoně, ve stanovách a dalších vnitrodružstevních předpisech
 2. byl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin, který spáchal proti družstvu nebo členu družstva.
 3. užívá majetek družstva tak, že tomuto vzniká škoda, resp. z dalších důvodů uvedených v zákoně a ve stanovách

 

 1. Rozhodnutí o vyloučení musí předcházet písemná výstraha o jejímž udělení rozhoduje představenstvo družstva. Ve výstraze se uvede důvod udělení a upozornění na možnost vyloučení. Členovi se ve výstraze poskytne možnost odstranění důvodu udělení v přiměřené lhůtě, (nejméně 30 dnů).

 

 1. O vyloučení člena družstva rozhoduje představenstvo.

 

 1. O vyloučení nelze rozhodnout později, než ve lhůtě 6 měsíců ode dne, kdy se družstvo dozvědělo o důvodu vyloučení, nejpozději však do 1 roku ode dne, kdy důvod vyloučení nastal. Rozhodnutí o vyloučení musí mít písemnou formu a musí obsahovat i poučení o právu vylučovaného člena podle článku 15, odstavce (5) těchto stanov 

 

 1. Proti rozhodnutí představenstva o vyloučení může vylučovaná osoba podat odůvodněné námitky k členské schůzi ve lhůtě 30 dnů od dne doručení oznámení o vyloučení a proti zamítnutí námitek členskou schůzí a potvrzení vyloučení může podat ve lhůtě 3 měsíců ode dne doručení rozhodnutí návrh soudu na prohlášení rozhodnutí o vyloučení za neplatné.

 

 1. Členství vylučované osoby zaniká marným uplynutím lhůty pro podání námitek nebo dnem, kdy bylo vylučované osobě doručeno rozhodnutí členské schůze o zamítnutí námitek

 

 1. Do doby uplynutí lhůty pro podání návrhu u soudu nebo do doby pravomocného skončení soudního řízení nemůže družstvo vůči členovi uplatnit žádná práva plynoucí ze zániku členství 

 

 1. Všechna písemná oznámení a rozhodnutí se vylučovanému doručí doporučeným dopisem do vlastních rukou na adresu uvedenou v seznamu členů

 

 1. Družstvo může rozhodnutí o vyloučení zrušit. O zrušení rozhodnutí o vyloučení rozhoduje představenstvo. Zrušení rozhodnutí je platné, pokud vylučovaný člen jej do 1 měsíce od obdržení písemně potvrdí, nebo o zrušení písemně požádal. V případě zrušení rozhodnutí platí, členství člena v bytovém družstvu nezaniklo.

 

Článek 11

Vypořádací podíl při zániku členství za trvání družstva

 

 1. Zánikem členství za trvání družstva vzniká bývalému členu nebo jeho dědicům nárok na vypořádací podíl.

 

 1. Vypořádací podíl se rovná částce vyjadřující rozsah splněné vkladové povinnosti člena v bytovém družstvu, není-li dále stanoveno jinak.

 

 1. Při zániku členství člena bytového družstva jemuž byl převeden družstevní byt do vlastnictví a na kupní cenu převodu byl započten jeho splacený další členský vklad, jímž se podílel on nebo jeho právní předchůdce na pořízení družstevního bytu případně i s částí pozemku převedeného mu do vlastnictví, rovná se vypořádací podíl splacenému základnímu členskému vkladu. Byl-li započten i základní členský vklad , rovná se vypořádací podíl nule.

 

 1. Zánikem členství v důsledku převodu a přechodu družstevního podílu nevzniká bývalému  členovi vůči družstvu nárok na vypořádací podíl. Vzájemné nároky si účastníci vypořádají mezi sebou.

 

 1. Při výplatě vypořádacího podílu započte družstvo své platné pohledávky vůči bývalému členu.

 

 1. Vypořádací podíl člena, který byl nájemcem družstevního bytu je splatný uplynutím 3 měsíců ode dne vyklizení bytu, u nebydlícího člena je splatný uplynutím 3 měsíců po ukončení členství.

 

 

Článek 12

Družstevní podíl

 

 1. Družstevní podíl představuje souhrn majetkových i nemajetkových práv a povinností člena družstva plynoucí z členství v družstvu, tj. členská práva a povinnosti.

 

 1. Družstevní podíl je spojen s právem nájmu družstevního bytu.

 

 1. Spoluvlastnictví družstevního podílu je vyloučeno

 

 1. Zastavení družstevního podílu je vyloučeno

.

Článek 13

Rozdělení družstevního podílu

 

 1. K rozdělení družstevního podílu dochází tehdy, pokud se členství nájemce vztahuje  nejméně k nájmu dvou družstevních bytů a má dojít k převodu nebo přechodu družstevního podílu nově vzniklého rozdělením původního družstevního podílu, pokud nabyvatelé splňují podmínky členství v bytovém družstvu.

 

 1. K účinnosti rozdělení družstevního podílu dojde nejdříve splněním vkladové povinnosti k základnímu členskému vkladu ze strany nabyvatele. Ustanovení čl. 6 se použije obdobně.

 

Článek 14

Splynutí družstevního podílu

 

 1. Nabude-li člen za trvání svého členství v družstvu další družstevní podíl, jeho družstevní podíly splývají v jediný družstevní podíl v den, kdy je člen nabude.

 

 1. Jsou-li s některým z družstevních podílů, které splývají, spojena práva třetí osoby, splývají družstevní podíly až dnem, kdy tato práva třetí osoby zaniknou, ledaže dohoda člena družstva s takovou třetí osobou určí jinak.

 

 1. Při splynutí družstevního podílu platí ustanovení čl. 6 obdobně.

 

 1. Při splynutí družstevního podílu má nabyvatel práva a povinnosti jediného člena.

 

Článek 15

Členská práva a povinnosti

 

 1. Člen bytového družstva má práva a povinnosti vyplývající ze zákona a z těchto stanov.

 

 1. Člen bytového družstva má právo:
 1. na uzavření smlouvy o nájmu bytu při splnění podmínek dle těchto stanov
 2. účastnit se jednání a rozhodování členské schůze
 3. volit a být volen do orgánů bytového družstva
 4. předkládat návrhy, podněty, připomínky či stížnosti a být informován o jejich vyřízení
 5. být informován o činnosti a hospodaření družstva, a to nejméně jednou ročně
 6. být seznámen obvyklým způsobem s ročním vyúčtováním úhrad na užívání bytu a služeb spojených s užíváním bytu
 7. uplatnit podle zákona právo na námitky k členské schůzi
 8. navrhnout soudu určení neplatnosti usnesení členské schůze pro rozpor s právními předpisy či stanovami
 9. obdržet na svou žádost kopii zápisu z jednání členské schůze
 10. na zajištění služeb souvisejících se správou, provozem a údržbou domu s výjimkou těch oprav a údržby, které člen zajišťuje a hradí sám (rozsah těchto oprav stanoví domovní řád a členská schůze)
 11. provádět v bytě stavební a podobné úpravy, změny dispozice bytu, přestavby, či měnit konstrukci bytu nebo jeho charakter jen s předchozím písemným souhlasem představenstva a při splnění stavebně právních předpisů. Při nedodržení tohoto ustanovení se jedná o závažné porušení členských povinností. Bytové družstvo je oprávněno kontrolovat postup prací, dodržování právních předpisů a domovního řádu
 12. podnikat v bytě pouze se souhlasem představenstva. V případě zamítavého stanoviska se člen může odvolat k členské schůzi, jejíž rozhodnutí je konečné
 13. přenechat jinému byt do podnájmu pouze po písemném předběžném souhlasu představenstva družstva. Pokud nájemce v bytě stále bydlí, nemusí mít tento souhlas bytového družstva. Smlouva o podnájmu musí být mezi nájemcem a podnájemníkem sepsána písemně a musí obsahovat závazek podnájemce k dodržování všech povinností s užíváním bytu a společných prostor domu dle těchto stanov a ostatních předpisů družstva. Po skončení podnájmu nemá podnájemce právo na náhradní ubytování.
 14. podílet se přednostně na využití nebytových prostor a ostatního majetku družstva podle rozhodnutí orgánů družstva

 

 1. Člen bytového družstva má povinnost:
 1. dodržovat stanovy družstva, organizační řád, nájemní smlouvu a plnit usnesení orgánů družstva
 2. uhradit základní a každý další členský vklad. Platit včas a v plné výši platby spojené s nájmem a úhrady spojené s užíváním bytu nebo zálohy na ně ve stanovené výši a lhůtě splatnosti a uhradit nedoplatek z vyúčtování záloh. Opakované neplacení stanovených plateb po dobu delší než 3 měsíce je hrubým porušením členských povinností s důsledkem možnosti vyloučení člena z družstva. Výčet stanovených vkladů a dalších plateb je uveden v těchto stanovách a v evidenčních listech, které jsou součástí nájemní smlouvy a které jsou průběžně aktualizovány
 3. chránit družstevní majetek, včas oznamovat družstevním orgánům potencionální nebezpečí vzniku škod, dodržovat domovní řád, předpisy o požární ochraně
 4. oznamovat družstvu včas každou změnu údajů evidovaných v seznamu členů
 5. oznamovat družstvu bez odkladu každou změnu týkající se počtu osob, u kterých lze mít za to, že budou žít v bytě člena družstva po dobu delší, než 2 měsíce, a to spolu s údaji o jménu, příjmení, datu narození a trvalém bydlišti
 6. užívat řádně družstevní byt, provádět a hradit opravy a údržbu v bytě
 7.  spolupodílet se na udržování společných prostor domu a bezprostředního okolí domu
 8. pokud ví předem o své nepřítomnosti delší, nežli 2 měsíce zajistit přístupnost družstevního bytu pro naléhavé případy (např. havárie). Pro takový případ oznámí družstvu osobu, která po dobu jeho nepřítomnosti umožní vstup do bytu. Nemá-li takovouto osobu, je takovou osobou družstvo. Pokud nesplní tuto povinnost, považuje se to za hrubé porušení nájemní smlouvy
 9. umožnit výkon práva nájmu i ostatním nájemcům a dodržovat pravidla obvyklá pro chování v bytovém domě
 10. po předchozím oznámení umožnit zástupci bytového družstva nebo družstvem pověřené osobě přístup do bytu za účelem odečtu stavu měřičů spotřeby tepla a vody, jejich kontroly, výměny a oprav
 11. po předchozím upozornění umožnit zástupci bytového družstva nebo jim  pověřeným osobám vstup do bytu k provedení oprav bytu příslušejících bytovému družstvu, včetně oprav souvisejících s domem
 12. odstranit závady a poškození, které způsobil na domě, nebo jeho zařízení sám, nebo osoby s ním bydlící, nebo osoby, které vpustil do domu

 

Článek 16

Seznam členů

 

 1. Seznam členů bytového družstva vede pověřený člen představenstva

 

 1. .Seznam členů obsahuje:
 1. jméno a bydliště
 2. den a způsob vzniku a zániku členství v družstvu
 3. výše členského vkladu a rozsah splnění vkladové povinnosti k členskému vkladu

 

 1. Člen oznámí a doloží družstvu každou změnu údajů evidovaných v seznamu členů bez zbytečného odkladu poté, co tato skutečnost nastala. Družstvo provede zápis skutečnosti rovněž bez zbytečného odkladu poté, co mu byla změna prokázána

 

 1. Při nakládání s osobními údaji je družstvo povinno řídit se ustanoveními zákona o ochraně osobních údajů

 

Část III.
Majetková účast člena

 

Článek 17

Členské vklady

 

 

 1. Člen bytového družstva se podílí na základním kapitálu družstva členským vkladem. Tím se rozumí souhrn základního členského vkladu a všech dalších členských vkladů tohoto člena.

 

 1. Základní členský vklad činí 3.000,- Kč pro každého člena. Základní členský vklad nelze za trvání členství v bytovém družstvu členovi vracet

 

 1. Další členské vklady jsou dvojího typu:
 1. další členský vklad související s pořízením domu družstvem
 2. další členský vklad z ostatních důvodů

 

 1. Další členský vklad související s pořízením domu družstvem je vklad, jejímž se člen podílí na pořízení domu s pozemkem, v němž se nachází byt, jehož se stal jako člen bytového družstva nájemcem nebo se stane nájemcem.

 

 1. Výši dalšího členského vkladu dle čl. 17 odst.(4) pro každého člena s právem nájmu (uchazeče o členství) určuje členská schůze jako podíl plochy užívaného bytu člena k obytné ploše všech bytů v domě vztahující se k výši kupní ceny domu a pozemku včetně souvisejících pořizovacích nákladů.

 

 1. Další členský vklad z ostatních důvodů může určit členská schůze (včetně způsobu a lhůty jeho splacení) v případě uvolněného bytu či nebytového prostoru, rozšíření stávajícího bytu či nebytového prostoru, v případě nástavby či vestavby či pro případy technického zhodnocení domu.

 

 Část IV.
orgány bytového družstva

 

Článek 18

Druhy orgánů a funkce v orgánech

 

 1. Orgány družstva jsou:
 1. členská schůze
 2. představenstvo
 3. kontrolní komise

 

 1. Členy orgánů družstva mohou být pouze členové družstva. Každý člen má při hlasování v tomto orgánu 1 hlas.

 

 1. V orgánech družstva lze usnesení přijmout hlasováním uskutečněným per rollam. Pro tento případ se hlasující pokládají za přítomné

 

 1. Funkční období členů orgánů družstva jsou 3 roky. Členové orgánů družstva mohou být voleni opětovně.

 

 1. Člen družstva, který je do své funkce zvolen, může z funkce odstoupit na základě písemného oznámení doručeného orgánu, který jej zvolil. Jeho funkce končí dnem, kdy oznámení o odstoupení projedná orgán, jehož je členem, nejdéle však uplynutím jednoho měsíce od doručení tohoto oznámení.

 

 1. Představenstvo a kontrolní komise mohou v případě, že počet jejich členů nepoklesl pod polovinu mohou jmenovat náhradní členy do příští členské schůze. Členu, který je zvolen nebo jmenován do orgánu v průběhu funkčního období, skončí funkce ke stejnému datu jako ostatním členům orgánu.

 

 1. Funkce členů představenstva a kontrolní komise družstva jsou vzájemně neslučitelné. Členy těchto orgánů nemohou být v jednom volebním období blízcí příbuzní.

 

 1. O průběhu jednání orgánů družstva se pořizuje zápis, který musí obsahovat datum a místo konání, přijatá usnesení, výsledky hlasování a nepřijaté námitky členů, kteří požádali o jejich zaprotokolování. Přílohu zápisu tvoří seznam účastníků jednání, pozvánka na ně a podklady, které byly předloženy k projednávaným bodům. Každý člen družstva má právo vyžádat si zápis a jeho přílohy k nahlédnutí.

 

 1. Při ukončení funkce je bývalý člen povinen předat funkci buď svému nástupci nebo v případě odstoupení jinému pověřenému členovi orgánu. O předání se vypracuje písemný protokol.

 

 1. Členům orgánů družstva dle čl. 18,  odst. (1), písm. b, c) může být za výkon funkce dle zásad stanovených členskou schůzí přiznána  odměna.

 

 

Článek 19

Členská schůze

 

 1. Nejvyšším orgánem družstva je členská schůze.

 

 1. Do působnosti členské schůze patří:
 1. přijímat a měnit stanovy
 2. volit a odvolávat členy představenstva a kontrolní komise
 3. schvalovat účetní závěrky
 4. rozhodovat o rozdělení a užití zisku, popřípadě způsobu úhrady ztráty
 5. rozhodovat o základních otázkách koncepce rozvoje družstva
 6. schvalovat domovní řád
 7. projednávat a schvalovat zprávy představenstva a kontrolní komise o činnosti družstva
 8. rozhodovat o uzavření smlouvy o úvěru
 9. rozhodovat o zřízení a použití fondů tvořených v souladu s platnými předpisy
 10. rozhodovat o námitkách člena proti rozhodnutí o vyloučení
 11. schvalovat přijetí nových členů s výjimkou těch, kteří se stali členy převodem nebo přechodem družstevního podílu
 12. rozhodovat o Prohlášení vlastníka a o převodu bytů do vlastnictví členů
 13. rozhodovat o nakládání s majetkem ve výši nad 50 tisíc Kč
 14. schvalovat smlouvy o dalším členském vkladu a jejich změny
 15. schvalovat roční rozpočet družstva a zprávu o jeho plnění
 16. stanovit zásady pro určování výše nájemného za užívání bytů a nebytových prostor a za plnění poskytované s jejich užíváním
 17. rozhodovat o zrušení družstva
 18. volit a odvolávat likvidátora a rozhodovat o jeho odměně, schvalovat jeho zprávu a rozhodovat o likvidačním zůstatku
 19. rozhodovat o dalších otázkách, které zákon nebo stanovy svěřují do její působnosti
 20. rozhodovat o dalších otázkách, které si členská schůze vyhradila do své působnosti. To však neplatí pokud jsou takové záležitosti svěřené zákonu nebo stanovami do působnosti představenstva nebo kontrolní komise

 

 

Článek 20

Svolání členské schůze

 

 1. Představenstvo svolává členskou schůzi nejméně jednou za každé účetní období. Členská schůze k projednání a schválení účetní závěrky musí být svolána nejpozději do 6 měsíců po ukončení účetního období.

 

 1. Svolavatel nejméně 15 dnů přede dnem konání členské schůze uveřejní pozvánku na členskou schůzi na interních nástěnkách družstva v každém vchodu budovy, na internetových stránkách družstva a současně ji zašle členům družstva. Pozvánka musí být na interních nástěnkách a  internetových stránkách uveřejněna až do okamžiku konání členské schůze.

 

 1. Pozvánka obsahuje alespoň:
 1. firmu a sídlo družstva
 2. místo a dobu zahájení členské schůze
 3. označení, zda se svolává členská schůze nebo náhradní členská schůze
 4. program členské schůze
 5. místo, kde se člen může seznámit s podklady k jednotlivým záležitostem programu členské schůze, pokud nejsou přiloženy k pozvánce

 

 1. Má-li dojít ke změně stanov nebo k přijetí usnesení, jehož důsledkem je změna stanov, obsahuje pozvánka v příloze též návrh těchto změn nebo návrh usnesení

 

 1. Představenstvo svolá členskou schůzi bez zbytečného odkladu také poté, co zjistí, že
 1. ztráta dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení ze zdrojů družstva by neuhrazená ztráta dosáhla výše základního kapitálu, anebo
 2. družstvo se dostalo do úpadku nebo do hrozícího úpadku, přičemž navrhne členské schůzi opatření k nápravě

 

 1. Představenstvo svolá členskou schůzi, jestliže jej o to požádalo kontrolní komise, nebo alespoň 30% členů bytového družstva. Žádost musí být podána písemně s uvedením požadované věci k projednání a opatřena podpisy žadatelů.

 

 1. Na žádost kontrolní komise nebo členů bytového družstva podle předchozího odstavce může členskou schůzi svolat i jeden nebo někteří členové představenstva, likvidátor nebo kontrolní komise, jestliže schůzi představenstvo nesvolalo tak, aby se uskutečnila do 30 dnů od doručení žádosti.

 

 1. Není-li členská schůze svolaná podle předchozího bodu usnášeníschopná, svolá ten, kdo členskou schůzi svolal náhradní členskou schůzi.

 

 1. Na žádost členů oprávněných požadovat svolání členské schůze zařadí představenstvo jimi určenou záležitost na program členské schůze. Je-li tato záležitost doručena až po odeslání pozvánky, lze tuto záležitost zařadit na program jedině za  podmínky, že jsou přítomni všichni členové družstva a všichni tito členové s projednáním souhlasí

 

 1. O průběhu členské schůze, o jejich usneseních, o volbě orgánů se pořizuje zápis podepsaný předsedajícím schůze a zvoleným zapisovatelem, případně ověřovatelem. Originál zápisu se ukládá do archivu družstva. Přílohu originálu tvoří prezenční listina a pozvánka. Člen družstva má právo seznámit se se  zápisem.

 

 

Článek 21

Usnášeníschopnost členské schůze

 

 1. Členská schůze je usnášeníschopná, pokud je přítomná většina všech členů družstva majících většinu všech hlasů. Členská schůze se usnáší většinou hlasů přítomných členů, nevyžadují-li zákon  a stanovy jinak.

 

 1. Každý člen má  při hlasování na členské schůzi 1 hlas. Jedná-li se o společné členy mají dohromady 1 hlas.

 

 1. V případě rozhodování  podle čl.19, odst.(2), písmena a), d), f), h), l), n), p) a q)  je pro přijetí usnesení na členské schůzi zapotřebí souhlasu alespoň dvou třetin všech členů družstva

 

 1. Právo hlasovat na členské schůzi mají členové družstva. Člen se zúčastňuje na schůzi osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastoupení musí být písemná a platí pro zastoupení na jedné členské schůzi. Nikdo nesmí být na schůzi zmocněncem více než jedné třetiny členů družstva.

 

 1. Hlasování o změně stanov nesmí být tajné.

 

 1. Při posuzování schopnosti členské schůze se usnášet a při přijímání usnesení se nepřihlíží k přítomnosti a hlasům členů, kteří nemohou vykonávat hlasovací právo podle následujících ustanovení:

Člen nemůže na členské schůzi vykonávat hlasovací právo,

 1. je-li v prodlení se splněním vkladové povinnosti k členskému vkladu
 2. rozhoduje-li členská schůze o námitkách tohoto člena proti rozhodnutí o jeho vyloučení
 3. rozhoduje-li členská schůze o jeho odvolání z funkce člena orgánu družstva

 

 1. Není-li členská schůze schopna se usnášet, svolá ten, kdo svolal původně svolanou členskou schůzi, je-li to stále potřebné, bez zbytečného odkladu náhradní členskou schůzi se stejným programem, a to stejným způsobem jako původně svolanou členskou schůzi, a to samostatnou pozvánkou.

 

Článek 22

Rozhodování per rollam

 

 1. Představenstvo nebo osoba oprávněná ke svolání členské schůze může rozhodnout, že se hlasování členské schůze uskuteční způsobem per rollam. Hlasování per rollam probíhá e-mailem, poštou nebo oběžníkem.

 

 1. V případě rozhodování per rollam zašle představenstvo nebo osoba oprávněná ke svolání členské schůze všem členům písemný návrh rozhodnutí na adresu uvedenou v seznamu členů pro rozhodování per rollam. V případě elektronické komunikace je odesílatel povinen požadovat potvrzení o přečtení e-mailové zprávy.

 

 1. Návrh rozhodnutí obsahuje
 1. text navrhovaného rozhodnutí a jeho odůvodnění,
 2. lhůtu pro doručení vyjádření člena, která činí 15 dnů; pro začátek jejího běhu je rozhodné umístění informace o hlasování per rollam na internetových stránkách, které musí následovat po odeslání návrhu rozhodnutí všem členům družstva,

 

 1. podklady potřebné pro přijetí rozhodnutí a
 2. další údaje, je-li to potřebné.

 

 1. Nedoručí-li člen ve lhůtě podle odst. (3) písm. b) představenstvu písemně souhlas s návrhem usnesení, platí, že s návrhem nesouhlasí.

 

 1. Vyžaduje-li zákon, aby rozhodnutí členské schůze bylo osvědčeno veřejnou listinou, zejména v případě změny stanov a zrušení družstva s likvidací, forma hlasování per rollam se nepoužije.

 

 1. Rozhodná většina se počítá z celkového počtu hlasů všech členů družstva.

 

 1. Výsledek rozhodování, včetně dne, kdy bylo rozhodnuto, zveřejní představenstvo nebo osoba oprávněná ke svolání členské schůze na informační desce družstva do 10 dní ode dne rozhodnutí per rollam; v oznámení musí být minimálně uvedeno, kromě data, celé znění každého usnesení a výsledek hlasování ke každému usnesení.

 

Článek 23

Představenstvo

 

 1. Představenstvo je statutárním orgánem družstva. V souladu se stanovami a usneseními členské schůze  řídí představenstvo činnost družstva a rozhoduje o všech otázkách, které nejsou vyhrazeny zákonem nebo stanovami jinému orgánu.

 

 1. Představenstvo má tři členy a je voleno na funkční období 3 let. Funkce člena představenstva zanikne po uplynutí funkčního období.

 

 1. Představenstvo zejména zastupuje družstvo navenek, organizuje činnost družstva, svolává a řídí členské schůze a připravuje pro ně podklady, zajišťuje vedení řádného účetnictví, projednává výsledky hospodaření družstva, předkládá návrhy usnesení ke schválení členské schůzi, předkládá ke schválení účetní závěrku, návrh na  rozdělení zisku nebo úhrady ztráty. Projednává návrhy a podněty členů družstva a kontrolní komise.

 

 1.  Představenstvo si volí předsedu a místopředsedu. Za představenstvo jedná navenek jeho předseda nebo místopředseda. Je-li však pro právní jednání, které činí představenstvo, předepsána písemná forma, je třeba podpisů dvou členů představenstva.

 

 1. Schůze představenstva svolává a řídí předseda, v době jeho nepřítomnosti místopředseda. Svolává je způsobem stanoveným představenstvem, o svolání schůze informuje kontrolní komisi.

 

 1. Představenstvo se schází podle potřeby, nejméně však jednou za čtyři měsíce. Musí se však sejít nejméně do 10 dnů od doručení podnětu kontrolní komise, jestliže na její výzvu nedošlo k nápravě nedostatků.

 

 1. Představenstvo rozhoduje většinou hlasů všech svých členů. Každý člen představenstva má 1 hlas, a to včetně předsedy představenstva. Usnesení představenstva lze přijmout hlasováním uskutečněným i mimo zasedání v písemné formě nebo s použitím technických prostředků, pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva..

 

 1. O jednání představenstva se pořizuje zápis, o jehož obsahu platí obdobně ustanovení čl. 20, bod 10.

 

Článek 24

Kontrolní komise

 

 1. Kontrolní komise je složena ze tří členů volených členskou schůzí.

 

 1. Kontrolní komise volí ze svého středu předsedu a místopředsedu. Předseda a v jeho nepřítomnosti místopředseda
 1. řídí činnost komise
 2. svolává schůze komise
 3. jedná a vystupuje jménem komise navenek
 4. má právo účastnit se jednání představenstva

 

 1. Kontrolní komise se schází podle potřeby, nejméně jednou za rok.

 

 1. Kontrolní komise rozhoduje většinou hlasů všech svých členů.

 

 1. Do působnosti kontrolní komise patří zejména
 1. kontrolovat veškerou činnost družstva a projednávat stížnosti členů družstva, zejména provádět kontrolu hospodářské a správní činnosti družstva,
 2. dávat písemné stanovisko ke každé účetní závěrce a k návrhu na rozdělení zisku nebo úhradě ztráty družstva
 3. vyžadovat si u představenstva jakékoliv informace o hospodaření družstva. Představenstvo je povinno bez zbytečného odkladu oznámit komisi všechny skutečnosti, které mohou mít závažné důsledky v hospodaření nebo postavení družstva a jeho členů
 4. upozorňovat představenstvo na zjištěné nedostatky a požadovat zjednání nápravy

 

 1. Kontrolní komise je nezávislá na ostatních orgánech družstva.

 

 1. O jednání kontrolní komise se pořizuje zápis, o jehož obsahu platí obdobně ustanovení čl. 20, odst. (10).

.

 

 

Část V.
hOSPODAŘENÍ družstva

 

Článek 25

Základní ustanovení

 

 1. Družstvo hospodaří samostatně a na svůj účet za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. Pro krytí nákladů družstva slouží především členské vklady, nájemné, předepsané příspěvky na činnost družstva, dlouhodobé zálohy na opravy, přijaté zálohy na služby, případně zisk a další zdroje. Družstvo je povinno sestavit za každé účetní období řádnou účetní závěrku.

 

 1. Družstvo vede evidenci svých příjmů a výdajů podle platných předpisů.

 

 1. Členská schůze může přijmout k jednotlivým oblastem hospodaření závazné směrnice, kterými se nadále řídí představenstvo.

 

Článek 26

Dlouhodobá záloha na opravy a investice

.

 1. Dlouhodobá záloha na opravy a investice je tvořena pravidelnými i mimořádnými zálohami, které jsou buď součástí předpisu nájmu nebo o nich zvlášť rozhodne členská schůze. O výši vybíraných záloh rozhoduje členská schůze podle předpokládaných nákladů.

 

 1. Dlouhodobá záloha na opravy a investice je určena především na financování oprav, modernizace a rekonstrukce družstevního majetku, případně další provozní náklady.

 

Článek 27

Nedělitelný fond

 

 1. Nedělitelný fond, který byl vytvořen v minulosti podle platných právních předpisů, se již nebude doplňovat. I nadále je určen na úhradu ztráty družstva.

 

Článek 28

Další fondy

 

 1. Členská schůze může rozhodnout i o vytvoření dalších fondů podle potřeb hospodaření družstva. Způsob tvorby a použití upraví zvláštní směrnice přijatá členskou schůzí.

 

 

Článek 29

Zisk a ztráta družstva

 

 1. Zisk bytového družstva může být použit pouze k uspokojování bytových potřeb členů a k dalšímu rozvoji bytového družstva.

 

 1. Ztráta  družstva se hradí podle usnesení členské schůze z nerozděleného zisku minulých let, z nedělitelného fondu, případně z dalších zajišťovacích fondů, nebo se převede jako neuhrazená ztráta do dalších let

 

Článek 30

Omezení hospodaření bytového družstva

 

 1. Bytové družstvo nesmí převést vlastnické právo k družstevním bytům nebo  k budově s družstevními byty nebo k němu zastavěnému pozemku a s ním věcně souvisejícím, ledaže s podmínkami převodu předem souhlasí všichni členové bytového družstva, kteří jsou nájemci těchto družstevních bytů, a všichni členové družstva, kteří mají podle platného znění stanov právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu.

 

 1. Bytové družstvo nesmí zastavit nebo jinak zatížit budovu s družstevními byty, ledaže s tím předem udělí svůj souhlas alespoň dvě třetiny členů bytového družstva, kteří jsou nájemci těchto družstevních bytů, a to pouze v případě, že zastavení budovy je podmínkou pro získání úvěru určeného pro opravy, rekonstrukci a technické zhodnocení budovy.

 

 1. Souhlas podle odstavce 1 musí mít písemnou formu s úředně ověřenými podpisy

 

 

Část VI.
nájem družstevního bytu

 

 

Článek 31

Nájem družstevního bytu

 

 1. Podmínkou pro vznik práva člena bytového družstva na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu je, že člen se podílí nebo jeho právní předchůdce podílel na pořízení bytu dalším členským vkladem způsobem a ve výši určené podle těchto stanov a splňuje ostatní podmínky těchto stanov.

 

 1. Zánikem členství v družstvu zaniká bývalému členovi také právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu a právo na nájem družstevního bytu.

 

 1. Pro nájem družstevního bytu nečlenovi družstva se použijí ustanovení občanského zákoníku upravující nájem bytu a nebytového prostoru

 

.

Článek 32

Nájemní smlouva a evidenční list

 

 1. S každým nájemcem družstevního bytu nebo nebytového prostoru uzavře družstvo nájemní smlouvu o užívání bytu nebo nebytového prostoru. Nájemní smlouvu podepisuje nájemce a za družstvo dva členové představenstva.

 

 1. S členem družstva se nájemní smlouva na družstevní byt uzavírá na dobu neurčitou.

 

 1. Nájemní smlouva na družstevní  byt se sjednává písemně a  obsahuje:
 1. údaje o účastnících smlouvy
 2. označení a popis předmětu nájmu
 3. dobu užívání
 4. práva a povinnosti spojené s nájmem
 5. platby nájemce pronajimateli

 

 1. Podrobnosti týkající se práv a povinností spojených s nájmem družstevního bytu mohou být upraveny domovním řádem. Nedodržování domovního řádu je porušením povinností člena družstva.

 

 1. Nedílnou součástí nájemní smlouvy na byt je evidenční list, který obsahuje číslo bytu, jméno nájemce, charakteristiku bytu, rozpis a termín měsíčních plateb. Při každé změně obsahu údajů evidenčního listu vydává družstvo nový evidenční list. Evidenční list podepisuje nájemce a za družstvo dva členové představenstva.

 

 1. Evidenční list není součástí nájemní smlouvy na nebytový prostor. Obdobné údaje evidenčního listu na nájem bytu se v tomto případě uvedou přímo v nájemní smlouvě. Při každé změně obsahu údajů se uzavírá dodatek nájemní smlouvy

 

 1. Pokud není doba nájmu na nebytový prostor určena, má se za to, že smlouva byla uzavřena na dobu neurčitou.

 

 

Článek 33

Nájemné

 

 1. Postup při stanovení a změně výše nájemného určuje svým usnesením členská schůze nebo vyplývá ze zákona. Členové, kteří jsou nájemci družstevních bytů, hradí v nájemném bytovému družstvu účelně vynaložené náklady vzniklé při správě bytů, včetně nákladů na opravy, modernizace a rekonstrukce domu, ve kterém se nacházejí, a příspěvků na tvorbu dlouhodobého finančního zdroje na opravy a investice.

 

 1. Struktura záloh na služby je uvedena v evidenčním listu, který je přílohou každé nájemní smlouvy členů družstva. Výši záloh stanoví představenstvo podle předpokládaných nákladů a vývoje spotřeby těchto služeb jednotlivými nájemníky. Změna cen služeb nebo změna výše spotřeby je podkladem pro změnu výše záloh

.

 1. Nájemné družstevních bytů nečleny  družstva je smluvní

 

 1. Na nebytové prostory je nájemné pro členy i nečleny družstva smluvní. Členové družstva mají přednostní právo na uzavření nájemní smlouvy na nebytové prostory.

 

Článek 34

Společné členství manželů a nájem družstevního bytu manželi

 1. Společný nájem družstevního bytu manželi vznikne, jestliže je s družstevním podílem, který je součástí společného jmění manželů, spojen nájem družstevního bytu. Totéž platí, je-li s družstevním podílem, který je součástí společného jmění manželů, spojeno právo na uzavření nájemní smlouvy.
 2. Přeměnilo-li se společné členství manželů na výlučné členství jen jednoho z manželů, nemá tato skutečnost vliv na společné nájemní právo.
 3. Z právních jednání týkajících se společného nájmu manželů k družstevnímu bytu jsou oba manželé oprávněni i povinni společně a nerozdílně
 4. Je-li jeden z manželů výlučným členem družstva, mají oba manželé společné nájemní právo podle občanského zákoníku odvozené od práva nájmu manžela, který je výlučným členem družstva. 
 5. Zanikne-li členství manžela, od jehož nájemního práva bylo společné nájemní právo odvozeno, zaniká také nájemní právo druhého manžela.
 6. Po zániku manželství smrtí jednoho z manželů, kteří byli společnými členy družstva náleží nájemní právo druhému z manželů jako výlučnému členu
 7. Zemřel-li manžel a manželé nebyli společnými členy družstva, přechází členství v družstvu a nájem družstevního bytu na dědice, kterému připadl družstevní podíl.

.

 

Část VII.
Zrušení a likvidace bytového družstva

 

 

Článek 35

Zrušení a likvidace družstva

 1. Družstvo se zrušuje právním jednáním, rozhodnutím orgánu veřejné moci a z dalších důvodů stanovených zákonem.
 2. O dobrovolném zrušení družstva rozhoduje členská schůze.
 3. Po zrušení družstva se vyžaduje likvidace družstva, ledaže celé jmění družstva nabývá právní nástupce nebo došlo k přeměně družstva; tehdy se zrušuje bez likvidace dnem účinnosti přeměny.
 4. Členská schůze při vstupu do likvidace povolá likvidátora družstva a určí jeho odměnu.
 5. Likvidátor při likvidaci postupuje v souladu s občanským zákoníkem a dalšími závaznými předpisy.
 6. Podíl člena na likvidačním zůstatku je roven splněné vkladové povinnosti k členskému vkladu. Podíl na likvidačním zůstatku se vyplácí v penězích. Nelze-li práva všech členů uspokojit zcela, uspokojí se poměrně. Jestliže po uspokojení práv všech členů zůstanou nerozděleny nějaké prostředky, rozdělí se mezi členy v poměru v jakém se oni nebo jejich právní předchůdci podíleli na úhradě kupní ceny domu, případně pozemku nebo rovným dílem.

.

Část VIII.
závěrečná ustanovení

 

Článek 36

 1. Tyto stanovy byly schváleny usnesením členské schůze bytového družstva dne 27.5.2014 a tímto dnem nabývají účinnosti.
 2. Dnem nabvtí účinnosti těchto stanov pozbývají účinnosti dosavadní stanovy bytového družstva ze dne 29.1.2002.
 3. Záležitosti těmito stanovami neřešené se řídí zákonem č.89/2012 Sb. a zákonem č.90/2012 Sb a dalšími obecně platnými právními předpisy.

 

V Praze Čakovicích dne 27.5.2014