Jdi na obsah Jdi na menu
 


Nová pravidla pro rozúčtování tepla od roku 2016

6. 1. 2016

Nová pravidla pro rozúčtování tepla až od roku 2016

(12. února 2015, aktualizováno 12. května 2015)

Ve Sbírce zákonů vyšla minulý týden novela č. 104/2015 Sb., kterou se mění zákon č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty. Hlavním obsahem novely je změna v pravidlech pro rozúčtování nákladů na dodávku tepla a teplé vody v bytech. Snižuje se také výše pokut za zpoždění při plnění povinností. Novelu č. 104/2015 Sb. projednávali poslanci na dvakrát a nakonec ji schválili ve znění Senátem navržených úprav. Účinnosti novela nabude 1. 1. 2016.

Novelou č. 104/2015 Sb. se v zákoně č. 67/2013 Sb. stanovují základní pravidla pro rozúčtování nákladů na teplo a teplou vodu v bytech. Podrobnosti určí vyhláškou Ministerstvo pro místní rozvoj, které k tomu právě touto novelou dostalo zmocnění. Po vstupu novely č. 104/2015 Sb. v platnost, tedy od 1. 1. 2016, již nebude u tepelné energie rozhodující velikost bytu, ale skutečná spotřeba domácnosti. 

Pokud dojde k ujednání poskytovatele služeb se všemi nájemci v domě, u družstevních bytů k ujednání družstva se všemi nájemci v domě, kteří jsou zároveň členy družstva, a u společenství k ujednání se všemi vlastníky jednotek, budou se náklady na dodávku tepla rozúčtovávat vždy z náměrů měřičů tepelné energie nebo indikátorů vytápění a náklady na společnou přípravu teplé vody v domě z náměrů vodoměrů. Změna způsobu rozúčtování nákladů na dodávku tepla a společnou přípravu teplé vody v domě bude možná vždy až po skončení zúčtovacího období.

Pokud se ale poskytovatel služeb nedohodne s nájemníky, vlastníky jednotek nebo družstevníky, rozdělí se úhrada za teplo nebo teplou vodu na základní a spotřební složku. Základní složka bude rozdělena mezi příjemce energií podle poměru velikosti podlahové plochy bytu nebo nebytového prostoru k celkové podlahové ploše bytů a nebytových prostorů v domě. Spotřební složka bude závislá na náměrech z měřičů tepelné energie nebo indikátorů vytápění a z vodoměrů instalovaných u konečných spotřebitelů. U tepla bude ještě ve výpočtu použitím korekcí zohledněna rozdílná náročnost vytápěných místností na dodávku tepelné energie, např. kvůli jejich poloze. Pokud příjemce služeb neumožní instalaci měřičů tepla a vodoměrů nebo přes opakované prokazatelné upozornění neumožní jejich odečet, bude v daném zúčtovacím období u tohoto příjemce služeb spotřební složka nákladů činit trojnásobek průměrné hodnoty spotřební složky nákladů připadající na 1 m2 podlahové plochy domu. Bližší podrobnosti a detaily má stanovit vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj.

Senátní návrh do zákona přidal ještě možnost účtování na základě dohody, a to v případech, kdy nebude povinné instalovat měřidla na teplo. Mělo by jít o domy, kde by instalace měřidel stála více, než kolik tepla se v nich spotřebuje. Tato výjimka bude upřesněna vyhláškou (psali jsme zde).

Novela č. 104/2015 Sb. také snižuje nejvyšší pokutu za prodlení s nepeněžitým plněním ze současných 100 Kč na 50 Kč za každý započatý den prodlení. Ze strany nájemce bytu může jít např. o nesplnění povinnosti oznámit změnu počtu osob, ze strany poskytovatele může k prodlení dojít např. pozdním doručením vyúčtování služeb.

 

Související články:

Měření spotřeby tepla